(1)
หินเธาว์ บ.; วัฒนชัยยิ่งเจริญ เ.; เลิศสุวรรณไพศาล ป. ทางเลือกในการกำจัดทำลายขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. Life Sci. Environ. J. 2014, 12, 102-111.