(1)
บ่อคำ ร. การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่. Life Sci. Environ. J. 2014, 12, 35-41.