(1)
บุตรเอก ก.; แก้วเงา ส.; วชิระวงศกร ป. สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Life Sci. Environ. J. 2014, 12, 74-90.