(1)
นาคขุนทด ม. การเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละอองเรณูในบัวสายเขตอบอุ่นและเขตร้อน. Life Sci. Environ. J. 2014, 12, 60-73.