(1)
ศรประเสริฐ ร.; นอแสงศรี ภ.; หัมพานนท์ อ. ผลของสารสกัดหยาบจากใบรางแดง (Ventilago Denticulata Willd.) ต่อการเจริญของ Colletotrichum Gloeosporioides และ Fusarium Oxysporum. Life Sci. Environ. J. 2014, 13, 42-47.