(1)
ปิ่นสกุล ส. การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ. Life Sci. Environ. J. 2014, 13, 55-61.