(1)
จองไพจิตรสกุล ร. ผลของไซโตไคนินต่อการเพิ่มปริมาณต้นอ่อนเอื้องผึ้งในสภาพปลอดเชื้อ. Life Sci. Environ. J. 2014, 14, 25-31.