(1)
พริกบุญจันทร์ พ. การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มจากตะไคร้ผสมใบเตย. Life Sci. Environ. J. 2014, 13, 27-33.