(1)
บุณยะรัตเวช อ. การพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกเพื่อคุณภาพชีวิตและวิวัฒนาการของโลก สู่ความยั่งยืน. Life Sci. Environ. J. 2014, 14, 5-12.