[1]
จงจิตวิมล ธ. 2016. บทบรรณาธิการ. Life Sciences and Environment Journal. 17, 2 (Nov. 2016), -.