[1]
วชิระวงศกร ป., รอดขาว ส. and ช่วยปุ่น เ. 2016. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักประเภทใบ ที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียม: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. Life Sciences and Environment Journal. 16, 2 (May 2016), 167–177.