[1]
สารวิทย์ ว. 2016. คำเรียกขานในภาษาไทยตามปัจจัยอายุ เพศ และความสัมพันธ์ของผู้พูด. Life Sciences and Environment Journal. 17, 1 (Jun. 2016), 169–179.