[1]
สุภาพรหม ก. and อินทร์ม่วง อ. 2016. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. Life Sciences and Environment Journal. 17, 1 (Jun. 2016), 11–20.