[1]
Srijaroen, W. 2016. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดหลังของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Life Sciences and Environment Journal. 17, 2 (Aug. 2016), 252–260.