[1]
เทียรฆนิธิกูล ฐ. and วงษ์ดอกไม้ ร. 2016. การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน. Life Sciences and Environment Journal. 16, 2 (May 2016), 279–285.