[1]
ฐิตธมฺโม (แก้วนวน) พ. 2016. วิธีการพัฒนาจิตตามแนวกสิณในพระพุทธศาสนาเถรวาท. Life Sciences and Environment Journal. 16, 2 (May 2016), 241–250.