[1]
เพชรศรี ส., สงคราม จ. and จงจิตวิมล ธ. 2016. ความหลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. Life Sciences and Environment Journal. 16, 2 (May 2016), 178–188.