[1]
เฉิดฉิ้ม ส., ภัทรกิจโสภณ ส. and ขาวผ่องอำไพ ศ. 2016. การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำนครชัยศรี. Life Sciences and Environment Journal. 15, 2 (May 2016), 125–132.