[1]
คงนิรันดรสุข เ., ชินสำราญ ก., ทักษิณธรรม ว. and สุทธิวิเศษ ส. 2016. ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินที่สถานีวิจัย สิ่งแวดล้อมสะแกราช. Life Sciences and Environment Journal. 15, 2 (May 2016), 45–53.