[1]
พูลประเสริฐ พ. and เสนารัตน์ ศ. 2016. ความหลากหลายของชนิด ถิ่นอาศัยและการกระจายของแมลงปั่นใย ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. Life Sciences and Environment Journal. 15, 2 (May 2016), 38–44.