[1]
ใบไม้ ว. 2016. การศึกษาและการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน. Life Sciences and Environment Journal. 15, 2 (May 2016), 1–11.