[1]
เขตต์กัน พ. 2016. การศึกษาสภาพและปัญหาการเช่าซื้อเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าซื้อ. Life Sciences and Environment Journal. 16, 1 (Apr. 2016), 106–117.