[1]
โพตะกาว เ. 2016. การทำบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal. 16, 1 (Apr. 2016), 95–105.