[1]
เอมหยวก ศ., มีทรัพย พ. and วิริยะสุมน ศ. 2014. การเสริมสรางสมรรถนะครูบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน. Life Sciences and Environment Journal. 15, 1 (Jul. 2014), 110–120.