[1]
คลี่สุนทร อ. 2014. การวางแผนและการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ. Life Sciences and Environment Journal. 15, 1 (Jul. 2014), 21–31.