[1]
มาลัยวงศ์ ค. 2014. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชนบท. Life Sciences and Environment Journal. 15, 1 (Jul. 2014), 1–20.