[1]
สุริยะกันธร ป., นาคประสม น. and อัศวราชันย์ ฤ. 2014. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งขมิ้นชันด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง. Life Sciences and Environment Journal. 14, 2 (Mar. 2014), 44–52.