[1]
จันทร์อรุณ ก. 2014. การอบแห้งและการถนอมอาหาร. Life Sciences and Environment Journal. 4, 1-2 (Mar. 2014), 41–52.