[1]
กาญจนประเสริฐ น. 2014. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาเชิงวิสาหกิจชุมชน. Life Sciences and Environment Journal. 4, 1-2 (Mar. 2014), 1–6.