[1]
บุญยะรัตน์ ฤ. 2014. หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก. , หอเอนปิซา. Life Sciences and Environment Journal. 8, 1-2 (Mar. 2014), 31–34.