[1]
อินทร์ทอง ภ. 2014. ภาวะคุกคามจากสังคมออนไลน์ (Social Network). Life Sciences and Environment Journal. 11, 1-2 (Mar. 2014), 70–77.