[1]
เสมาขันธ์ ช. 2014. รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D). Life Sciences and Environment Journal. 10, 1-2 (Mar. 2014), 97–104.