[1]
อยู่มี พ. 2014. การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรายวิชาเคมีทั่วไป 1 A Study of Student-Centered Instructional Model in General Chemistry 1. Life Sciences and Environment Journal. 11, 1-2 (Mar. 2014), 20–25.