[1]
น้อยโขง ว., สังโยคะ ส. and แสงสุข จ. 2014. วามหลากชนิดของปลาและสภาวะการติดพยาธิของปลาในบริเวณ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก A study on species diversity of fishes and helminthic infection of the fishes in Kaew-noi Bam-rungdan dam, Phitsanulok province. Life Sciences and Environment Journal. 11, 1-2 (Mar. 2014), 10–19.