[1]
ศรีธาวิรัตน์ ธ. 2014. การศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากการจราจรโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์. Life Sciences and Environment Journal. 10, 1-2 (Mar. 2014), 34–45.