[1]
ทองรอด ว., ลิ้มสุวรรณ ท. and ฉัตราภรณ์ ส. 2014. ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) จังหวัดนครสวรรค์. Life Sciences and Environment Journal. 10, 1-2 (Mar. 2014), 22–33.