[1]
สุภาวงศ์ ส. and วชิระวงศกร ป. 2014. คุณภาพน้ำผิวดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal. 12, 1 (Mar. 2014), 72–85.