[1]
หินเธาว์ บ., วัฒนชัยยิ่งเจริญ เ. and เลิศสุวรรณไพศาล ป. 2014. ทางเลือกในการกำจัดทำลายขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. Life Sciences and Environment Journal. 12, 2 (Mar. 2014), 102–111.