[1]
บ่อคำ ร. 2014. การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่. Life Sciences and Environment Journal. 12, 1 (Mar. 2014), 35–41.