[1]
บุตรเอก ก., แก้วเงา ส. and วชิระวงศกร ป. 2014. สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Life Sciences and Environment Journal. 12, 2 (Mar. 2014), 74–90.