[1]
มากสาคร อ. 2014. ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. Life Sciences and Environment Journal. 14, 1 (Mar. 2014), 42–52.