[1]
ศรประเสริฐ ร., นอแสงศรี ภ. and หัมพานนท์ อ. 2014. ผลของสารสกัดหยาบจากใบรางแดง (Ventilago denticulata Willd.) ต่อการเจริญของ Colletotrichum gloeosporioides และ Fusarium oxysporum. Life Sciences and Environment Journal. 13, 1 (Mar. 2014), 42–47.