[1]
จองไพจิตรสกุล ร. 2014. ผลของไซโตไคนินต่อการเพิ่มปริมาณต้นอ่อนเอื้องผึ้งในสภาพปลอดเชื้อ. Life Sciences and Environment Journal. 14, 1 (Mar. 2014), 25–31.