[1]
เพชรศรี ส. and จงจิตวิมล ธ. 2014. มูลค่าทางเศรษฐกิจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยชาวชาติพันธุ์ม้งในพื้นที่บ้านร่องกล้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal. 14, 1 (Mar. 2014), 13–24.