[1]
บุณยะรัตเวช อ. 2014. การพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกเพื่อคุณภาพชีวิตและวิวัฒนาการของโลก สู่ความยั่งยืน. Life Sciences and Environment Journal. 14, 1 (Mar. 2014), 5–12.