1.
จรรยาพรวัฒน์ ช, มณีรัตน์ ป. แบบจำลองการจัดการกระบวนการธุรกิจของแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด. PKRU SciTech J. [Internet]. 2020 Jun. 18 [cited 2024 May 20];4(1):33-44. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/240588