1.
บูรณปรีชา น, จิระวิชิตชัย น. การจัดกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการส่งเสริมการขาย. PKRU SciTech J. [Internet]. 2020 Jun. 18 [cited 2024 May 23];3(1):15-22. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/204387