1.
ฝ้ายโคกสูง ป, ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส. การพัฒนาแบบจำลองฐานข้อมูลคุณลักษณะของเมืองกีฬาด้วยออนโทโลยี เพื่อสนับสนุนการพิจารณาการคัดเลือกเมืองกีฬา. PKRU SciTech J. [Internet]. 2020 Jun. 19 [cited 2024 May 20];3(1):1-7. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/202483