1.
องค์วิมลการ ว, ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม กรณีศึกษา ธุรกิจฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ. PKRU SciTech J. [Internet]. 2019 Apr. 10 [cited 2024 May 23];2(2):1-6. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/182970