1.
สุธาวณัฐพงศ์ เ, ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส, มณีรัตน์ ป. การวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์อากาศสำหรับการควบคุมพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มเกษตรด้วยการเรียนรู้ของนิวรอลเน็ตเวิร์ค. PKRU SciTech J. [Internet]. 2018 Nov. 13 [cited 2024 May 23];2(1):13-8. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/154906